Цели и дейности

Основни цели на проекта

  • До 2015 г. — нулев незаконен улов на есетри в най-малко 15 целеви рибни стопанства в България и Румъния с подкрепата на най-малко 6 основни предприятия в тези две държави, които да поемат официален ангажимент срещу всякакъв вид незаконно снабдяване с диви есетрови риби и хайвер.
  • До 2015 г. — по-ефективно правоприлагане и по-силна политическа подкрепа, демонстрирани чрез увеличаване на контролната дейност, отчитана от правоприлагащите органи, и съвместна декларация от най-малко 7 високопоставени отговорни политически представители от държави по поречието на р. Дунав.
  • До 2015 г. — най-малко 50 % по-висока осведоменост и знания относно свръхексплоатацията на есетровите риби на всички целеви групи по проекта.
  • До 2015 г. — проектът е технически и финансово управляван и наблюдаван последователно в рамките на срока на проекта, и се разработва споделена стратегия за устойчивост на проекта от заинтересованите страни.

Избрани дейности по проекта

  • До юни 2013 г. — установяване на Защитници на есетрите в двете държави, които да информират рибарите по въпросите, свързани с есетрите, като най-малко 300 рибари от 15 целеви населени места следва да разпознават Защитниците на есетрите като такива.
  • До октомври 2014 г. — най-малко 150 рибари са запознати с възможностите за алтернативни доходи, заместващи тези от незаконен риболов на есетри, като по този начин им се даде възможност да преустановят евентуална бракониерска дейност, което ще бъде изключителен принос, за да спре намаляването на дивата популация на есетрови риби.
  • До май 2015 г. — установяване на контакти с най-малко 50 предприятия от други държави, чиято дейност има отношение към проблема, и предоставяне на информация за повишаване на тяхната осведоменост, като се гарантира, че до пазара на ЕС не достига незаконен хайвер и че  негативното въздействие върху популациите от диви есетри ще бъде спряно.
  • До декември 2013 г. — провеждане на 2 работни семинара (с най-малко 100 официални длъжностни лица) и 4 специални сесии с обучение на място (с най-малко 10 официални длъжностни лица за всяка сесия) с компетентните правоприлагащи органи в България и Румъния.
  • До края на проекта — провеждане на първи акции за залавяне на нелегален хайвер от есетри и наложени санкции с цел възпиране на по-нататъшно бракониерство и незаконна търговия, което демонстрира по-висока ефективност на правоприлагането и подобрено опазване на популациите на диви есетрови риби.
  • До април 2015 г. — подписване на съвместна декларация от най-малко 7 високопоставени отговорни политически представители от дунавските държави, с която се изразява ясна политическа подкрепа за защитата на есетровите риби и по-интензивно прилагане на националните и европейските политики и разпоредби за преустановяване на свръхексплоатацията.