Изчезване на есетровите риби

Намаляването на есетровите риби в р. Дунав се вижда ясно от бързото намаляване на улова през годините.

През годините не е извършван задълбочен мониторинг на популациите на есетрови риби в р. Дунав и е трудно да се определи количествено намаляването на тяхната популация. Като цяло не е лесно да се направи оценка на размера на запасите от мигриращ вид риба в големи водни басейни. Дунавските есетрови риби имат сложна структура на популацията, като отделните видове риби по протежение на басейна на р. Дунав и Черно море са с различни жизнени цикли.

Въпреки това намаляването на есетровите риби в р. Дунав е ясно документирано от бързото намаляване на улова. Още в началото на 16-ти век уловът на моруна в средното течение на Дунав намалява, а през 18-ти век риболовът на мигриращи есетрови риби в Горен Дунав спира поради техния недостиг. Долното течение на Дунав продължава да бъде последната крепост на есетрови риби до рязкото им намаляване през последните десетилетия. В България общият годишен улов е намалял от 63,5 тона през 1940 г. до 25,3 тона през 1995—2002 г. В Румъния уловът спада от 1144 тона през 1940 г. до по-малко от 8 т през 1995 г. Причините за този рязък спад са сложни, но липсата на познания и информация е една от основните причини за най-важната от тях, а именно свръхуловът.

Sturgeon map

Есетрите в Дунав: заплахи и популации
© WWF